Mekonomenkortet ger dig valfrihet

Med Mekonomenkortet kan du enkelt dela upp betalningarna för dina inköp i alla Mekonomenbutiker och hos alla Mekonomen bilverkstäder. Du kan handla reservdelar med 3 års garanti, tillbehör, bilvårdsprodukter, verktyg, däck och kompletta hjul från de ledande tillverkarna. Dessutom kan du lämna in bilen på service och reparation på Mekonomen Bilverkstad och betala med Mekonomenkortet. Kortet ger dig en trygg, enkel och flexibel finansiering upp till 100 000 kr.

Ansök här: mekonomen.se/kund-hos-oss/medlemskap-och-mekonomenkort/ansok-om-betalkort

Så här går det till

Tala med personalen i din butik eller verkstad så hjälper de dig att ansöka om en kredit. En sedvanlig kredit- prövning görs direkt när du väntar. När din ansökan är beviljad kan du omedelbart betala med kontot. Mekonomenkortet kommer per post inom några veckor, och nästa gång du besöker din Mekonomenbutik/verkstad drar du bara kortet när du betalar

Välj mellan olika betalningsalternativ

När du har handlat med ditt kort får du hem ett konto- utdrag med flera betalningsalternativ att välja mellan. I grunden fungerar det som ett vanligt betalkort, det du köper ena månaden betalar du nästa månad. Du har även andra alternativ att ytterligare fördela kostnaderna för dina inköp. Delbetala i 4 månader utan ränta och avgifter Beloppet fördelas i fyra lika stora delar och inga kostnader tillkommer. Gäller för inköp över 1 200 kronor.

Fast månadsbelopp

Väljer du fast månadsbelopp betalar du enligt tabellen som du finner längst ner på denna sida. Återbetalningstiden är maximalt 60 månader. Du kan när som helst lösa din kredit eller betala mer än aviserat belopp. 12 månaders räntefritt. Ditt inköp delas i 12 delar. Aviavgift på f n 29 kronor till- kommer på varje delbetalning och en uppläggningsavgift på f n 295 kronor betalas med den första inbetalningen.

Vem kan ansöka

Du som ansöker ska vara fri från betalnings- anmärkningar, fyllt 18 år, fast anställd, projekt/ vikariat på minst 12 månader alternativt vara egen företagare sedan minst 3 år eller pensionär med en årsinkomst på minst 125 000 kr.

Kundservice 08-14 04 70 - Hit kan du vända dig med frågor angående ditt Mekonomenkort.

Kontovillkor Mekonomenkortet


Produkt nr 216
Definitioner

Konto: Det ömsesidiga avtal kontohavaren och Nordea Finans Sverige AB (publ) nedan kallad NF, tillika Kreditgivare slutit genom godkännande av dessa kontobestämmelser respektive beviljande av ansökan.

Kontohavare: Fysisk person som efter ansökan beviljats konto.
Säljföretag: Företag anslutet till NF system i Sverige.
Kortinnehavare: Person i vars namn kort utfärdats.

1. Kontots användning

Kontot gäller för köp av varor och tjänster hos Säljföretaget inom ramen för Säljföretagets angivna verksamhetsområde samt kontantuttag intill en högsta kreditgräns som ej får överskridas. Kreditgränsen bestäms av NF vid kontokreditbeslutet. Kontantuttag om minst 3 000 kr kan göras upp till kreditgränsen, dock max fyra per år. Vid kontantuttag utgår en avgift. Kontohavaren är skyldig att visa bankmässig legitimation om Säljföretaget begär det. NF får föreskriva en lägsta köpesumma för vilket kontot får utnyttjas. Utöver vad som sägs i dessa kontovillkor ska konsumentkreditlagens bestämmelser avseende kredit och användning av kontokort tillämpas. För konton som inte förses med kort gäller inte paragraferna 6 och 8.

2. Betalningsansvar

Kontohavaren ansvarar för och betalar kontoskulden som utgörs av på kontot gjorda köp samt kontantuttag jämte i förekommande fall debiterade räntor, avgifter och kostnader som belastar kontot. Betalning av kontoskulden skall ske enligt i kontovillkoren angivna betalningsvillkor. Vid varje kontoköp försäkrar kontohavaren genom underskrift på köpnotan att den beviljade kontokrediten inte överskrids.

3. Säljföretagets ansvar

Vid de fall varor eller tjänster tillhandahållits mot kontot ansvarar Säljföretaget gentemot kontohavare enligt lag och tillämpliga avtalsvillkor. Reklamationer ska riktas i första hand mot Säljföretaget och inte mot NF, som dock vid kreditköp ansvarar enligt konsumentkreditlagen.

4. Meddelanden m m

Kontohavaren skall omgående till NF anmäla ändring av namn, adress eller annan omständighet som kan antas påverka förhållandet mellan kontohavaren och NF. Vid efterforskning utgår avgift. NF får föreskriva viss giltighetstid för kontot.

5. Kampanjköp

Kontohavaren kan från tid till annan erbjudas olika finansieringsalternativ, t ex räntefritt eller lågränta. Villkoren för dessa överenskommes särskilt mellan Kreditgivaren och kontohavaren.

6. Ansvar för kort

Kortet är personligt och får användas endast av den för vilken kortet är utfärdat. Kortinnehavaren ska omedelbart vid mottagandet av kortet skriva sin namnteckning på kortet. Kortet är en värdehandling och ska förvaras på samma betryggande sätt som gäller för pengar eller andra värdehandlingar. Förlust av kort ska omedelbart anmälas till Kreditgivaren på telefon 08-14 04 70. Kontohavaren är endast skyldig att betala de belopp som påförts kontot genom att utfärdat kort använts av obehörig, om kontohavaren har:

  • lämnat ifrån sig kortet till någon annan
  • genom grov oaktsamhet förlorat kortet, eller
  • på annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till Kreditgivare. Sedan Kreditgivare mottagit anmälan om förlusten är kontohavaren endast om han/hon förfarit svikligt ansvarig för sådant belopp som påförts kontot genom att det använts av obehörig. Kortet är Kreditgivarens egendom och endast utlånat till kortinnehavaren.

7. Betalningsvillkor

Varje månad som kontot visar skuld utsänds kontoutdrag med redovisning av ingående saldo, månadens transaktioner, räntor, avgifter, utgående saldo samt inbetalningsbelopp. För varje avisering anges i förekommande fall två betalningsalternativ, antingen ett belopp för att fullfölja betalplanen enligt villkoren för kampanjköp (när så Säljföretaget erbjuder) eller att betala enligt räntebärande grundvillkor. Vid inbetalning avräknas det inbetalda beloppet först mot det betalningsalternativ som gäller för att fullfölja betalplanen för valt finansieringsalternativ. Om det inbetalda beloppet inte räcker till detta betalningsalternativ anses betalning enligt grundvillkor ha valts. Vid betalning enligt grundvillkoren ska betalningen uppgå till lika stora belopp, lägst 150 kr och beräknas så att krediten blir till fullo återbetald inom 60 månader. Har NF ändrat räntesatsen eller avgifterna för krediten kan kredittiden komma att ändras. Understiger kontoskulden 150 kr skall skulden betalas i sin helhet. Kontohavaren äger vid var tid rätt att betala hela skulden i förtid. Betalning skall vara NF tillhanda senast den sista vardagen i aviseringsmånaden

8. Betalningsfri månad

Har kontohavaren följt kontobestämmelserna är kontohavaren berättigad till två betalningsfria månader per kalenderår, dock ej i följd. Betalningsfri månad kan inte utnyttjas om särskilda kampanjvillkor tillämpas, t.ex. räntefri delbetalning. Betalningsfri månad får inte utnyttjas förrän 3 korrekta inbetalningar i följd gjorts. Även om betalningsfri månad utnyttjas utgår ränta och avgifter.

9. Giltighetstid för kortet

Kortets giltighetstid är begränsad till sista dagen i den månad och det år som finns präglat på kortet. Om kontohavaren följt kontovillkoren sänder Kreditgivare automatiskt ett utbyteskort ca 30 dagar före utgången av kortets giltighetstid till kontohavarens adress inom Sverige.

10. Ränta

Kontohavaren ska betala ränta till NF enligt den räntesats som NF vid var tid allmänt tillämpar för kredit av detta slag. Räntan debiteras kontot månadsvis och beräknas på kontoskulden den sista i varje månad. Räntan påförs från den dag kontot nyttjats för köp. NF får med omedelbar verkan ändra den för årsräntan gällande räntesatsen i den utsträckning det motiveras av:

  • kreditpolitiska beslut,
  • ändrade upplåningskostnader för NF, eller
  • andra kostnadsförändringar NF inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

11. Effektiv ränta

Den effektiva räntan utgöres av kreditkostnaden (ränta och särskilda avgifter enligt nedan) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. Den effektiva räntan är angiven nedan.

12. Dröjsmålsränta och förseningsavgift

Om kontoskulden inte infrias i rätt tid ska kontohavaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med en räntesats som NF vid var tid allmänt tillämpar för kredit av detta slag. Jämte dröjsmålsränta utgår en förseningsavgift med belopp som NF vid var tid tillämpar för varje månad kontohavaren är i dröjsmål med betalning. Betalar kontohavaren ej i tid föreskrivna inbetalningar äger NF rätt att påföra kontot ersättning för förseningsavgift, krav- och inkassokostnader.

13. Avgifter

Kontohavaren är skyldig att utöver ränta betala särskild aviseringsavgift till NF som ersättning för de kostnader NF har för krediten. Aviseringsavgift belastas kontot då kontoutdrag med utgående skuld tillställs kontohavaren. NF äger när som helst besluta om höjning av särskild avgift i den mån NF:s kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka ökar. Kontohavaren är även skyldig att till NF betala andra enligt i dessa kontovillkor angivna avgifter än sådana som förorsakats av NF:s kostnader för krediten som sådan. NF äger rätten att när som helst då en avgiftsändring är motiverad och följer god kreditgivningssed, besluta om ändring av avgift som ej är särskild avgift för krediten enligt ovan. Närmare upplysningar om de avgifter som tillämpas lämnas av NF.

14. Meddelande om ändring av ränta och avgifter

NF skall underrätta kontohavaren om beslutade ränteändringar och avgiftsändringar. Underrättelse skall lämnas senast när ändringen börjar gälla, antingen genom ett särskilt meddelande till kontohavaren eller annonsering i dagspressen. Sker underrättelse genom annonsering skall meddelande om ändringen också lämnas när nästa avisering eller kontoutdrag sänds till kontohavaren.

15. Begränsning av NF:s ansvar

NF är inte ansvarigt för skada som uppkommit vid lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott eller blockad, gäller även om NF självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. NF är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om NF varit normalt aktsamt.

16. Uppsägning m m

Kontoavtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar utan att skäl härför behöver anges. Kontobestämmelserna gäller därefter i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot. Om kontohavaren inte fullgör sina förpliktelser enligt kontobestämmelserna eller annan förpliktelse mot NF äger NF rätt att omedelbart säga upp avtalet. NF äger rätt att få betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

  • Kontohavaren är sedan mer än 1 månad i dröjsmål med betalning som avser ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordringen.
  • Kontohavaren är sedan mer än 1 månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  • Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning.
  • Det står klart att kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller på annat sätt förfara, undandrar sig att betala sin skuld. Vill NF ha betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då NF sänder ett meddelande om uppsägning i ett rekommenderat brev till kontohavaren, under dennes vanliga adress eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kontohavaren tillhanda.

Har NF krävt betalning i förtid enligt ovan punkt 1-3 i detta avsnitt är kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han/hon före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om kontohavaren vid uppsägning enligt punkt 4 i detta avsnitt genast efter
uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för fordringen. Har kontohavaren tidigare med stöd av kontobestämmelserna befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelserna ovan. NF äger rätt att omgående efter uppsägning samt vid missbruk av kontot spärra användningen av kontot. Om kontohavaren avlider upphör kontoavtalet med denne att gälla varvid kontohavarens samtliga kvarstående förpliktelser
övertages av dödsboet.

17. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan/ansökan/avtal eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av NF och Mekonomen för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna utgör vidare underlag för NF och Mekonomen för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering för NF. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kontohavare/kredittagare för kvalitetsbedömning av kreditrisker för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifterna används också av NF och Mekonomen för marknadsföringsändamål.
Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. Kontohavaren samtycker genom sin påskrift av kontoansökan till i denna punkt angiven behandling av personuppgifter.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av NF kan skriftligen begäras hos Nordea Finans, Personuppgiftsansvarig, 103 82 Stockholm. Rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan göras på ovan angiven adress eller på telefon 08-787 65 00. Det som uppges ovan om kontohavare/kredittagare gäller även eventuell borgensman och annan pantsättare.

18. Missbruksregistrering

Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit sägs upp på grund av grovt eftersatt betalningsskyldighet, grovt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar.

19. Uppgiftslämnande till kreditregister

Om krediten har lämnats till fysisk person mot borgen eller helt eller till viss del utan annan säkerhet, kommer uppgift om krediten att lämnas till Upplysningscentralen UC AB. Detta bolag står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget kommer att föra in uppgifterna om krediten i ett
särskilt kreditregister. Endast banker och auktoriserade kreditmarknadsbolag har möjlighet att få information ur registret. Upplysning lämnas endast om summan av registrerade krediter samt antalet Kreditgivare. Ytterligare upplysningar om kreditregistret kan erhållas hos NF.

Nordea Finans Sverige AB (publ)
Kundservice, 103 82 Stockholm
Telefon: 08-14 04 70
E-post: kundservice.privatkort@nordea.com

Priser och avgifter (för närvarande – maj 2009)

Grundvillkor – tillämpas när betalning inte uppgår till plan för kampanjköp.

Annuitet:
Årsränta:
Aviseringsavgift:
Effektiv ränta vid köp om 15 000 kr
- enligt grundvillkor:
- enligt kampanjköp:
Kopia köpnota/kontoutdrag:
Adressefterforskning:
Förseningsavgift:
Påminnelseavgift:
Dröjsmålsränta:
Övertrasseringsavgift:
Kontantuttagsavgift
: 60 månader
19,38 %
29 kr
25,36 %
*
45 kr
125 kr
125 kr
50 kr
årsränta +5 %
125 kr
2 % av uttaget belopp, dock lägst 90 kr
*Den effektiva räntan kan variera mellan olika kampanjer

Fast månadsbelopp

Köpbelopp i kronor

Fast månadsbelopp

1 000 – 6 000
6 001 – 9 000
9 001 – 12 000
12 001 – 15 000
15 001 – 20 000
20 001 – 30 000
30 001 – 40 000
40 001 – 50 000
50 001 – 60 000
60 001 – 75 000
75 001 – 100 000

200
300
400
500
700
1 000
1 300
1 700
2 000
2 500
3 000

Månadsbeloppet inkluderar ränta och aviavgift. Vid ett köp på 20 000
kr med 35 månaders återbetalningstid är den effektiva räntan uträknad
enligt KoV:s riktlinjer f n 14,16 %. (maj 2009)

Räntefritt

Köpbelopp i kronor

Räntefritt 4 månader

Räntefritt 12 månader

3 000
9 000
12 000
20 000
30 000
50 000
779
2 279
3 029
5 029
7 529
12 529
279
779
1 029
1 696
2 529
4 196

Månadsbeloppet inkluderar aviavgift. Vid 12 månaders räntefritt
tillkommer 295 kronor i uppläggningsavgift på första avin.
Den effektiva räntan vid ett köp på 20 000 kr med 12 månaders räntefritt
blir f n 6,12 % uträknat enligt KoV:s riktlinjer. (maj 2009)

Mekonomenkortet erbjuds i samarbete med Nordea Finans Sverige AB (publ).

Copyright © 2017 | Öjaby Bilteknik AB | Marketenterivägen 25 | SE-352 36 Växjö | Telefon: 0470-226 59 | E-post: info@mekonomenbilverkstadi11.se Zenta en Webbyrå i Växjö